နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံး ဖွဲ့စည်းခြင်း (ကြေညာချက်အမှတ်၊ ၃/ ၂၀၁၆)

Printer-friendly versionSend by email

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး

ကြေညာချက်အမှတ်၊ ၃/ ၂၀၁၆

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တပေါင်းလပြည့်ကျော် ၇ ရက်

(၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃၀ ရက်)

နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံး ဖွဲ့စည်းခြင်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၃၂၀၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ ဥပဒေပုဒ်မ ၉၊ ပုဒ်မခွဲ (ဃ) နှင့် နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံး ဥပဒေပုဒ်မ ၃တို့ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအရ “နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံး” ကို အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်-

(၁)

ဦးမျိုးညွှန့်

ဥက္ကဌ

(၂)

ဦးညီညီ

အဖွဲ့ဝင်

(၃)

ဦးမြင့်ဝင်း

အဖွဲ့ဝင်

(၄)

ဦးမျိုးမြင့်

အဖွဲ့ဝင်

(၅)

ဦးခင်မောင်ချို

အဖွဲ့ဝင်

(၆)

ဒေါ်ခင်ဌေးကြွယ်

အဖွဲ့ဝင်

(၇)

ဦးတွာလ်ကျင်ပေါင်

အဖွဲ့ဝင်

(၈)

ဒေါ်လှမျိုးနွယ်

အဖွဲ့ဝင်

(၉)

ဦးကျော်ဆန်း

အဖွဲ့ဝင်

                                                                     (ပုံ) ထင်ကျော်                         

                                                                      နိုင်ငံတော်သမ္မတ                    

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်