ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းခြင်း (ကြေညာချက်အမှတ်၊ ၄/ ၂၀၁၆)

Printer-friendly versionSend by email

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး

ကြေညာချက်အမှတ်၊ ၄/ ၂၀၁၆

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တပေါင်းလပြည့်ကျော် ၇ ရက်

(၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃၀ ရက်)

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းခြင်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၃၉၈၊ ပုဒ်မခွဲ (က)၊ ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့ ဥပဒေပုဒ်မ ၉၊ ပုဒ်မခွဲ (င) နှင့် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃ တို့ပါ ပြဌာန်းချက်များအရ “ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်” ကို အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်း လိုက်သည်-

(၁)

ဦးလှသိန်း

ဥက္ကဌ

(၂)

ဦးအောင်မြင့်

အဖွဲ့ဝင်

(၃)

ဦးစိုးရယ်

အဖွဲ့ဝင်

(၄)

ဦးထွန်းခင်

အဖွဲ့ဝင်

(၅)

ဦးလှတင့်

အဖွဲ့ဝင်

                                                                                 

                                                                                         (ပုံ) ထင်ကျော်                   

                                                                                        နိုင်ငံတော်သမ္မတ             

                                                                           ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်