ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း (ကြေညာချက်အမှတ်၊ ၈/၂၀၁၆)

Printer-friendly versionSend by email

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး

ကြေညာချက်အမှတ်၊ ၈/၂၀၁၆

၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ တန်ခူးလပြည့်ကျော် ၅ ရက်

(၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၂၇ ရက်)

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၂၄၆၊ ပုဒ်မခွဲ (က)၊ ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့ ဥပဒေပုဒ်မ ၉၊ ပုဒ်မခွဲ (စ) နှင့် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ ဥပဒေပုဒ်မ ၄ တို့ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအရ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ ကို အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်-

(၁)

ဒေါက်တာဝင်းသိမ်း   

ဥက္ကဋ္ဌ

(၂)

ဦးဝင်းမော်    

အဖွဲ့ဝင်

(၃)

ဦးသန်းထွန်း  

အဖွဲ့ဝင်

(၄)

ဒေါက်တာဦးပွား      

အဖွဲ့ဝင်

(၅)

ဦးစောဗယ်လင်တိုင်း

အဖွဲ့ဝင်

 

 (ပုံ) ထင်ကျော်                              

နိုင်ငံတော်သမ္မတ                            

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်