ဒုတိယဝန်ကြီး ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း (အမိန့်အမှတ်၊ ၁၉/၂၀၁၇)

Printer-friendly versionSend by email

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး

အမိန့်အမှတ်၊ ၁၉/၂၀၁၇


၁၃၇၉ ခုနှစ်၊ ဝါခေါင်လဆန်း ၈ ရက်

(၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက်)

ဒုတိယဝန်ကြီး ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၂၃၄၊ ပုဒ်မခွဲ (က)၊ (ဃ) နှင့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ဥပဒေပုဒ်မ ၁၆၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ)၊ ပုဒ်မခွဲငယ် (၉) တို့ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအရ ဦးဆက်အောင် ကို စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး အဖြစ် ခန့်အပ်တာဝန် ပေးလိုက်သည်။

 

(ပုံ) ထင်ကျော်                                      

နိုင်ငံတော်သမ္မတ                                  

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်