မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌများ ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း (အမိန့်အမှတ်၊ ၂၀/၂၀၁၇)

Printer-friendly versionSend by email

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး

အမိန့်အမှတ်၊ ၂၀/၂၀၁၇


၁၃၇၉ ခုနှစ်၊ ဝါခေါင်လဆန်း ၈ ရက်

(၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက်)

မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌများ ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ဥပဒေပုဒ်မ ၉ ပါပြဋ္ဌာန်းချက် အရ အောက်ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်များအား မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌများ အဖြစ် ခန့်အပ်တာဝန်ပေးလိုက်သည်-                   (၁) ဦးစိုးမင်း ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ

                   (၂) ဦးစိုးသိန်း ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ

                   (၃) ဦးဘိုဘိုငယ် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ

 

(ပုံ) ထင်ကျော်                                                      

နိုင်ငံတော်သမ္မတ                                                

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်