မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များ ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း (အမိန့်အမှတ်၊ ၂၄/၂၀၁၇)

Printer-friendly versionSend by email

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး

အမိန့်အမှတ်၊ ၂၄/၂၀၁၇

၁၃၇၉ ခုနှစ်၊ ဝါခေါင်လပြည့်ကျော် ၇ ရက်

(၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၁၄ ရက်)

မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များ ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ဥပဒေပုဒ်မ ၉ ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်အရ အောက်ဖော်ပြပါ ပုဂ္ဂိုလ်များအား မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ခန့်အပ် တာဝန်ပေးလိုက်သည်-

                                   (၁)      ဦးကျော်မင်းထွန်း                                အဖွဲ့ဝင်

                                   (၂)     ဦးမြင့်သိန်းထွန်း                                    အဖွဲ့ဝင်

                                   (၃)     ဦးစိုးပိုင်                                              အဖွဲ့ဝင်

                                  (၄)     ဒေါ်ရီရီဝင်း                                            အဖွဲ့ဝင်

                                  (၅)     ဒေါ်ခင်မေလှ                                        အဖွဲ့ဝင်

 

 (ပုံ)ထင်ကျော်                                                               

နိုင်ငံတော်သမ္မတ                                                          

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်