ဥပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ (၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၈။)

Printer-friendly versionSend by email