ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးဥပဒေ (၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ၁၃။)

Printer-friendly versionSend by email