ရေနံလက်ယက်တွင်းဆိုင်ရာဥပဒေ (၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ၁၅။)

Printer-friendly versionSend by email