ဝန်ကြီးဌာနများ၏WebSiteများ

Printer-friendly versionSend by email

စဉ်

ဝန်ကြီးဌာန

လိပ်စာ

နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန

 

www.mofa.gov.mm

စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန

www.commerce.gov.mm

www.myanmartradenet.com.mm

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

www.myanmar-education.edu.mm

ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန

www.moh.gov.mm

ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း ဝန်ကြီးဌာန

www.myanmartourism.org

 

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

http://www.industry.gov.mm/

မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်

 

www.cbm.gov.mm

www.mebank.com.mm

www.irdmyanmar.gov.mm

www.mminsurance.gov.mm

www.mmse.gov.mm

ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန

 

အထွေထွေအုပ်ချပ်ရေးဦးစီးဌာန

http://www.gad.gov.mm

၁၀

မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့

www.myanmarpoliceforce.org

၁၁

မီးသတ်ဦးစီးဌာန

www.fsd.gov.mm

၁၂

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့

http://www.ucsb.gov.mm/

၁၃

ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

http://www.oagmac.gov.mm/