ရခိုင်ပြည်နယ်ရေးရာ

[ARSA အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက်သမား သတင်း - ၇]

[ARSA အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက်သမား သတင်း - ၇]

Breaking News 8 Extremist terrorists continue carrying out violent attacks

Breaking News 8

Extremist terrorists continue carrying out violent attacks

Breaking News 6

Breaking News 6

Breaking News 7 After being declared as terrorist group, extremist terrorists continue making violent attacks

Breaking News 7

After being declared as terrorist group, extremist terrorists continue making violent attacks

[ARSA အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက်သမားသတင်း -၃] ARSA အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက်သမားများက အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုအပြင် ၎င်းတို့ နေထိုင်သည့် အိမ်များအား မီးရှို့ ဖျက်ဆီးထွက်ပြေး

[ARSA အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက်သမားသတင်း -၃]

ARSA အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက်သမားများက အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုအပြင် ၎င်းတို့ နေထိုင်သည့် အိမ်များအား မီးရှို့ ဖျက်ဆီးထွက်ပြေး

[ARSA အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက်သမား သတင်း -၄]

[ARSA အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက်သမား သတင်း -၄]

Republic of the Union of Myanmar Statement by the State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi on today’s attacks in Rakhine State

Republic of the Union of Myanmar

Statement by the State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi on today’s attacks in Rakhine State

Breaking News 1 Many police outposts and police stations in Maungtaw attacked by extremist terrorists

Breaking News 1

Many police outposts and police stations in Maungtaw attacked by extremist terrorists

Breaking News 2 Extremist terrorists launch series of attacks on police stations and police outposts in Maungtaw Township

Breaking News 2

Extremist terrorists launch series of attacks on police stations and police outposts in Maungtaw Township

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ယနေ့ ဖြစ်ပေါ်နေသည့် တိုက်ခိုက်မှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၏ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ယနေ့ ဖြစ်ပေါ်နေသည့် တိုက်ခိုက်မှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၏ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်

Breaking News 4 Staff members and families and villagers from Khamaungseik, Tanugpyo Letwe and Myinlut evacuated to safety

Breaking News 4

Staff members and families and villagers from Khamaungseik, Tanugpyo Letwe and Myinlut evacuated to safety

[ARSA အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက်သမား သတင်း -၂] အစွန်းရောက် ဘင်္ဂလီ အကြမ်းဖက်သမားများက ရဲကင်း၊ ရဲစခန်းများကို တစ်ချိန်တည်း တိုက်ခိုက်၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၈ ဦး၊ ဒုလဝကမှူး ၁ ဦး ပေါင်း ၉ ဦးကျဆုံး၊ လက်နက်ငယ် ၆ လက် ၊ လက်ကိုင် ဆက်သွယ်ရေးစက် ၁ လုံး ဆုံးရှုံး ၊ အစွန်းရောက်

[ARSA အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက်သမား သတင်း -၂]
အစွန်းရောက် ဘင်္ဂလီ အကြမ်းဖက်သမားများက ရဲကင်း၊ ရဲစခန်းများကို တစ်ချိန်တည်း တိုက်ခိုက်၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၈ ဦး၊ ဒုလဝကမှူး ၁ ဦး ပေါင်း ၉ ဦးကျဆုံး၊ လက်နက်ငယ် ၆ လက် ၊ လက်ကိုင် ဆက်သွယ်ရေးစက် ၁ လုံး ဆုံးရှုံး ၊ အစွန်းရောက် ဘင်္ဂလီ အကြမ်းဖက်သမား ၁၆ လောင်း ရရှိ

Pages